Everything about colors (1)
Everything about colors (2)
Everything about colors (3)
Everything about colors (4)
Everything about colors (5)
Everything about colors (6)
Everything about colors (7)
Everything about colors (8)
Everything about colors (9)

چیست  HPL

این محصول شامل لایه های کاغذ کرافت آغشته شده به رزین و کاغذ طرحدار آغشته شده بوده که در فشار بسیار بالا و حرارت بر روی هم پرس می شوند و بصورت استخوانی در آمده تا بر روی صفحه پرس گردد . غالبا بدليل مقاومت بالاي اين محصول در برابر حرارت و خش پذيري و .... ، جهت توليد صفحه کابينت و به عنوان روکش استفاده مي گردد
Color of the cabinet Page (1)
Color of the cabinet Page (2)
Color of the cabinet Page (3)
Color of the cabinet Page (4)
Color of the cabinet Page (5)
Color of the cabinet Page (6)
Color of the cabinet Page (7)
Color of the cabinet Page (8)
Color of the cabinet Page (9)
Color of the cabinet Page (10)
Color of the cabinet Page (11)
Color of the cabinet Page (12)
Color of the cabinet Page (13)
Color of the cabinet Page (14)
Color of the cabinet Page (15)
Color of the cabinet Page (16)
Color of the cabinet Page (17)
Color of the cabinet Page (18)
Color of the cabinet Page (19)
Color of the cabinet Page (20)
Color of the cabinet Page (21)
Color of the cabinet Page (22)
Color of the cabinet Page (23)
Color of the cabinet Page (24)
Color of the cabinet Page (25)
Color of the cabinet Page (26)
Color of the cabinet Page (27)
Color of the cabinet Page (28)
Color of the cabinet Page (29)
Color of the cabinet Page (30)
Color of the cabinet Page (31)
Color of the cabinet Page (32)
Color of the cabinet Page (33)
Color of the cabinet Page (34)
Color of the cabinet Page (35)
Color of the cabinet Page (36)
Color of the cabinet Page (37)
Color of the cabinet Page (38)
Color of the cabinet Page (39)
Color of the cabinet Page (40)
Color of the cabinet Page (41)
Color of the cabinet Page (42)
Color of the cabinet Page (43)
Color of the cabinet Page (44)
Color of the cabinet Page (45)
Color of the cabinet Page (46)
Color of the cabinet Page (47)
Color of the cabinet Page (48)
Color of the cabinet Page (49)
Color of the cabinet Page (50)
Color of the cabinet Page (51)
Color of the cabinet Page (52)
Color of the cabinet Page (53)
Color of the cabinet Page (54)
Color of the cabinet Page (55)
Color of the cabinet Page (56)
Membrane design (1)
Membrane design (2)
Membrane design (3)
Membrane design (4)
Membrane design (5)
Membrane design (6)
Membrane design (7)
Membrane design (8)
Membrane design (9)
Membrane design (10)
Membrane design (11)
Membrane design (12)
Membrane design (13)
Membrane design (14)
Membrane design (15)
Membrane design (16)
Membrane design (17)
Membrane design (18)
Membrane design (19)
Membrane design (20)
Membrane design (21)
Membrane design (22)
Membrane design (23)
Membrane design (24)
Membrane design (25)
Membrane design (26)
Membrane design (27)
Membrane design (28)
Membrane design (29)
Membrane design (30)
Membrane design (31)
Membrane design (32)
Membrane design (33)
Membrane design (34)
Membrane design (35)
Membrane design (36)
Membrane design (37)
Membrane design (38)
Membrane design (39)
Membrane design (40)
Membrane design (41)
Membrane design (42)
Membrane design (43)
Membrane design (44)
Coloring the membrane cabinets (1)
Coloring the membrane cabinets (2)
Coloring the membrane cabinets (3)
Coloring the membrane cabinets (4)
Coloring the membrane cabinets (5)
Coloring the membrane cabinets (6)
Coloring the membrane cabinets (7)
Coloring the membrane cabinets (8)
Coloring the membrane cabinets (9)
Coloring the membrane cabinets (10)
Coloring the membrane cabinets (11)
Coloring the membrane cabinets (12)
Coloring the membrane cabinets (13)
Coloring the membrane cabinets (14)
Coloring the membrane cabinets (15)
Coloring the membrane cabinets (16)
Coloring the membrane cabinets (17)
Coloring the membrane cabinets (18)
Coloring the membrane cabinets (19)
Coloring the membrane cabinets (20)
Coloring the membrane cabinets (21)
Coloring the membrane cabinets (22)
Coloring the membrane cabinets (23)
Coloring the membrane cabinets (24)
Coloring the membrane cabinets (25)
Coloring the membrane cabinets (26)
Coloring the membrane cabinets (27)
Coloring the membrane cabinets (28)
Coloring the membrane cabinets (29)
Coloring the membrane cabinets (30)
Coloring the membrane cabinets (31)
Coloring the membrane cabinets (32)
Coloring the membrane cabinets (33)
Coloring the membrane cabinets (34)
Coloring the membrane cabinets (35)
Coloring the membrane cabinets (36)
Coloring the membrane cabinets (37)
Coloring the membrane cabinets (38)
Coloring the membrane cabinets (39)
Coloring the membrane cabinets (40)
Coloring the membrane cabinets (41)
Coloring the membrane cabinets (42)
Coloring the membrane cabinets (43)
Coloring the membrane cabinets (44)
Coloring the membrane cabinets (45)
Coloring the membrane cabinets (46)
Coloring the membrane cabinets (47)
Coloring the membrane cabinets (48)
Coloring the membrane cabinets (49)
Coloring the membrane cabinets (50)
Coloring the membrane cabinets (51)
Coloring the membrane cabinets (52)
Coloring the membrane cabinets (53)
Coloring the membrane cabinets (54)
Coloring the membrane cabinets (55)
Coloring the membrane cabinets (56)
Coloring the membrane cabinets (57)
Coloring the membrane cabinets (58)
Coloring the membrane cabinets (59)
Coloring the membrane cabinets (60)
Coloring the membrane cabinets (61)
Coloring the membrane cabinets (62)
Coloring Turkish glass cabinets (1)
Coloring Turkish glass cabinets (2)
Coloring Turkish glass cabinets (3)
Coloring Turkish glass cabinets (4)
Coloring Turkish glass cabinets (5)
Coloring Turkish glass cabinets (6)
Coloring Turkish glass cabinets (7)
Coloring Turkish glass cabinets (8)
Coloring Turkish glass cabinets (9)
Coloring Turkish glass cabinets (10)
Coloring Turkish glass cabinets (11)
Coloring Turkish glass cabinets (12)
Coloring Turkish glass cabinets (13)
Coloring Turkish glass cabinets (14)
Coloring Turkish glass cabinets (15)
Coloring Turkish glass cabinets (16)
Coloring Turkish glass cabinets (17)
Coloring Turkish glass cabinets (18)
Coloring Turkish glass cabinets (19)
Coloring Turkish glass cabinets (20)
Coloring Turkish glass cabinets (21)
Coloring Turkish glass cabinets (22)
Coloring Turkish glass cabinets (23)
Coloring Turkish glass cabinets (24)
Coloring Turkish glass cabinets (25)
Coloring Turkish glass cabinets (26)
Coloring Turkish glass cabinets (27)
Coloring Turkish glass cabinets (28)
Coloring Turkish glass cabinets (29)
Coloring Turkish glass cabinets (30)
Coloring Turkish glass cabinets (31)
Coloring Turkish glass cabinets (32)
Coloring Turkish glass cabinets (33)
Coloring Turkish glass cabinets (34)
Coloring Turkish glass cabinets (35)
Coloring Turkish glass cabinets (36)
Coloring Turkish glass cabinets (37)
Coloring Turkish glass cabinets (38)
Coloring Turkish glass cabinets (39)
Coloring Turkish glass cabinets (40)
Coloring Turkish glass cabinets (41)
Coloring Turkish glass cabinets (42)
Coloring Turkish glass cabinets (43)
Coloring Turkish glass cabinets (44)
Coloring Turkish glass cabinets (45)
Coloring Turkish glass cabinets (46)
Coloring Turkish glass cabinets (47)
Coloring Turkish glass cabinets (48)
Coloring Turkish glass cabinets (49)
Coloring Turkish glass cabinets (50)
Coloring Turkish glass cabinets (51)
Coloring Turkish glass cabinets (52)
Coloring Turkish glass cabinets (53)
Coloring Turkish glass cabinets (54)
Coloring Turkish glass cabinets (55)
Coloring Turkish glass cabinets (56)
Coloring Turkish glass cabinets (57)
Coloring Turkish glass cabinets (58)
Coloring Turkish glass cabinets (59)
Coloring Turkish glass cabinets (60)
Coloring Turkish glass cabinets (61)
Coloring Turkish glass cabinets (62)
Coloring Turkish glass cabinets (63)
Coloring Turkish glass cabinets (64)
Coloring Turkish glass cabinets (65)
Coloring Turkish glass cabinets (66)
Coloring Turkish glass cabinets (67)
Coloring Turkish glass cabinets (68)
Coloring Turkish glass cabinets (69)
Coloring Turkish glass cabinets (70)
Coloring Turkish glass cabinets (71)
Coloring Turkish glass cabinets (72)
Coloring Turkish glass cabinets (73)
Coloring Turkish glass cabinets (74)
Coloring Turkish glass cabinets (75)
Coloring Turkish glass cabinets (76)
Coloring Turkish glass cabinets (77)
Coloring Turkish glass cabinets (78)
Coloring Turkish glass cabinets (79)
Coloring Turkish glass cabinets (80)
Coloring Turkish glass cabinets (81)
Color of Iranian glass cabinets (1)
Color of Iranian glass cabinets (2)
Color of Iranian glass cabinets (3)
Color of Iranian glass cabinets (4)
Color of Iranian glass cabinets (5)
Color of Iranian glass cabinets (6)
Color of Iranian glass cabinets (7)
Color of Iranian glass cabinets (8)
Color of Iranian glass cabinets (9)
Color of Iranian glass cabinets (10)
Color of Iranian glass cabinets (11)
Color of Iranian glass cabinets (12)
Color of Iranian glass cabinets (13)
Color of Iranian glass cabinets (14)
Color of Iranian glass cabinets (15)
Color of Iranian glass cabinets (16)
Color of Iranian glass cabinets (17)
Color of Iranian glass cabinets (18)
Color of Iranian glass cabinets (19)
Color of Iranian glass cabinets (20)
Color of Iranian glass cabinets (21)
Color of Iranian glass cabinets (22)
Color of Iranian glass cabinets (23)
Color of Iranian glass cabinets (24)
Color of Iranian glass cabinets (25)
Color of Iranian glass cabinets (26)
Color of Iranian glass cabinets (27)
Color of Iranian glass cabinets (28)
Color of Iranian glass cabinets (29)
Color of Iranian glass cabinets (30)
Color of Iranian glass cabinets (31)
Color of Iranian glass cabinets (32)
Color of Iranian glass cabinets (33)
Color of Iranian glass cabinets (34)
Color of Iranian glass cabinets (35)
Color of Iranian glass cabinets (36)
Color of Iranian glass cabinets (37)
Color of Iranian glass cabinets (38)
Color of Iranian glass cabinets (39)
Color of Iranian glass cabinets (40)
Color of Iranian glass cabinets (41)
Color of Iranian glass cabinets (42)
Color of Iranian glass cabinets (43)
Color of Iranian glass cabinets (44)
Color of Iranian glass cabinets (45)
Color of Iranian glass cabinets (46)
Color of Iranian glass cabinets (47)
Color of Iranian glass cabinets (48)
Color of Iranian glass cabinets (49)
Color of Iranian glass cabinets (50)
Color of Iranian glass cabinets (51)
Color of Iranian glass cabinets (52)
Color of Iranian glass cabinets (53)
Color of Iranian glass cabinets (54)
Color of Iranian glass cabinets (55)
Color of Iranian glass cabinets (56)
Color of Iranian glass cabinets (57)
Color of Iranian glass cabinets (58)
Color of Iranian glass cabinets (59)
Colors of MDF cabinets (1)
Colors of MDF cabinets (2)
Colors of MDF cabinets (3)
Colors of MDF cabinets (4)
Colors of MDF cabinets (5)
Colors of MDF cabinets (6)
Colors of MDF cabinets (7)
Colors of MDF cabinets (8)
Colors of MDF cabinets (9)
Colors of MDF cabinets (10)
Colors of MDF cabinets (11)
Colors of MDF cabinets (12)
Colors of MDF cabinets (13)
Colors of MDF cabinets (14)
Colors of MDF cabinets (15)
Colors of MDF cabinets (16)
Colors of MDF cabinets (17)
Colors of MDF cabinets (18)
Colors of MDF cabinets (19)
Colors of MDF cabinets (20)
Colors of MDF cabinets (21)
Colors of MDF cabinets (22)
Colors of MDF cabinets (23)
Colors of MDF cabinets (24)
Colors of MDF cabinets (25)
Colors of MDF cabinets (26)
Colors of MDF cabinets (27)
Colors of MDF cabinets (28)
Colors of MDF cabinets (29)
Colors of MDF cabinets (30)
Colors of MDF cabinets (31)
Colors of MDF cabinets (32)
Colors of MDF cabinets (33)
Colors of MDF cabinets (34)
Colors of MDF cabinets (35)
Colors of MDF cabinets (36)
Colors of MDF cabinets (37)
Colors of MDF cabinets (38)
Colors of MDF cabinets (39)
Colors of MDF cabinets (40)
Colors of MDF cabinets (41)
Colors of MDF cabinets (42)
Colors of MDF cabinets (43)
Colors of MDF cabinets (44)
Colors of MDF cabinets (45)
Colors of MDF cabinets (46)
Colors of MDF cabinets (47)
Colors of MDF cabinets (48)
Colors of MDF cabinets (49)
Colors of MDF cabinets (50)
Colors of MDF cabinets (51)
Colors of MDF cabinets (52)
Colors of MDF cabinets (53)
Colors of MDF cabinets (54)
Colors of MDF cabinets (55)
Colors of MDF cabinets (56)
Colors of MDF cabinets (57)
Colors of MDF cabinets (58)
Colors of MDF cabinets (59)
Colors of MDF cabinets (60)
Colors of MDF cabinets (61)
Colors of MDF cabinets (62)
Colors of MDF cabinets (63)
Colors of MDF cabinets (64)
Colors of MDF cabinets (65)
Colors of MDF cabinets (66)
Colors of MDF cabinets (67)
Colors of MDF cabinets (68)
Colors of MDF cabinets (69)
Colors of MDF cabinets (70)
Colors of MDF cabinets (71)
Colors of MDF cabinets (72)
Colors of MDF cabinets (73)
Colors of MDF cabinets (74)
Colors of MDF cabinets (75)
Colors of MDF cabinets (76)
Colors of MDF cabinets (77)
Colors of MDF cabinets (78)
Colors of MDF cabinets (79)
Colors of MDF cabinets (80)
Colors of MDF cabinets (81)
Colors of MDF cabinets (82)
Colors of MDF cabinets (83)
Colors of MDF cabinets (84)
Colors of MDF cabinets (85)
Colors of MDF cabinets (86)
Colors of MDF cabinets (87)
Colors of MDF cabinets (88)
Colors of MDF cabinets (89)
Colors of MDF cabinets (90)
Colors of MDF cabinets (91)
Colors of MDF cabinets (92)
Colors of MDF cabinets (93)
Colors of MDF cabinets (94)
Colors of MDF cabinets (95)
Colors of MDF cabinets (96)
Colors of MDF cabinets (97)
Colors of MDF cabinets (98)
Colors of MDF cabinets (99)
Colors of MDF cabinets (100)
Colors of MDF cabinets (101)
Colors of MDF cabinets (102)
Colors of MDF cabinets (103)
Colors of MDF cabinets (104)
Colors of MDF cabinets (105)
Colors of MDF cabinets (106)
Colors of MDF cabinets (107)
Colors of MDF cabinets (108)
Colors of MDF cabinets (109)
Colors of MDF cabinets (110)
Colors of MDF cabinets (111)
Colors of MDF cabinets (112)
Colors of MDF cabinets (113)
Colors of MDF cabinets (114)
Colors of MDF cabinets (115)
Colors of MDF cabinets (116)
Colors of MDF cabinets (117)
Colors of MDF cabinets (118)
Colors of MDF cabinets (119)
Colors of MDF cabinets (120)
Colors of MDF cabinets (121)
Colors of MDF cabinets (122)
Colors of MDF cabinets (123)
Colors of MDF cabinets (124)
Colors of MDF cabinets (125)
Colors of MDF cabinets (126)
Colors of MDF cabinets (127)
Colors of MDF cabinets (128)
Colors of MDF cabinets (129)
Colors of MDF cabinets (130)
Colors of MDF cabinets (131)
Colors of MDF cabinets (132)
Colors of MDF cabinets (133)
Colors of MDF cabinets (134)
Colors of MDF cabinets (135)
Colors of MDF cabinets (136)
Colors of MDF cabinets (137)
Colors of MDF cabinets (138)
Colors of MDF cabinets (139)
Colors of MDF cabinets (140)
Colors of MDF cabinets (141)
Colors of MDF cabinets (142)
Colors of MDF cabinets (143)
Colors of MDF cabinets (144)
Colors of MDF cabinets (145)
Colors of MDF cabinets (146)
Colors of MDF cabinets (147)
Colors of MDF cabinets (148)
Colors of MDF cabinets (149)
Colors of MDF cabinets (150)
در آشپزخانه های کوچک بهتر است از رنگ کابینت روشن استفاده گردد تا فضای آشپزخانه بزرگتر به نظر برسد. در انتخاب رنگ های کابینت دقت کافی را داشته باشید زیرا تنوع رنگ و طرح های ام دی اف بسیار زیاد می باشد و شامل مجموعه ای از 500 نوع رنگ بندی متنوع می باشد
صفحه
 
 
هایگلاس ترک
 
هایگلاس ایران
 
کلاسیک
 
ام دی اف

(طرح کابینت کلاسیک (ممبران

(رنگ بندی کابینت کلاسیک (ممبران

(AGT) رنگ بندی کابینت هایگلاس ترک

(AGE) رنگ بندی کابینت هایگلاس ایرانی

(ISOFAM) رنگ بندی کابینت ام دی اف

رنگ بندی صفحه کابینت شرکتی

Pardis Decoral
Pardis Decoral
Pardis Decoral
Pardis Decoral
طـراح و مـدیـر وب سـایـت :  مـهـنـدس عـرفـان سـپـهـری
تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس دکورال می باشد و هر گونه کپی برداری غیر قانونی بوده و پیگیری خواهد شد